logoslogan

Nasza szkoła

 

 NASZE SZKOŁY - DOBRY WYBÓR
NA START !!!

 


 

Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych.
     Oznacza to, że realizują one programy nauczania uwzględniające podstawę programową, jak w szkołach publicznych, realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, stosowane są zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, jak w szkołach publicznych, dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w oparciu o takie same zasady, jak w szkołach publicznych oraz zatrudniani nauczyciele posiadają takie same kwalifikacje, jak nauczyciele w szkołach publicznych.
     W przypadku szkoły publicznej. Organem Prowadzącym jest najczęściej jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku Naszych Szkół. Osobą Prowadzącą jest Europejski Ruch Aktywizacji Spolecznej.
     Świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły wydawane przez Naszą Szkołę są takiej samej rangi, co analogiczne dokumenty w szkołach publicznych.

copydivex strony internetowequickcart